รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 4 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักสื่อสารองค์กร

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม - 15 ธันวาคม 2560 )รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักพัสดุ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 )รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ /นักยุทธศาสตร์ สังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 )รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 13 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โครงการพัฒนาดาวเทียมเพื่อการสำรวจอวกาศ (ระยะที่ 1)

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นิติกร

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 19 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 )
( ขยายเวลารับสมัคร เป็น 17 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 )
( ขยายเวลารับสมัคร เป็น 17 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2560 )

 
 
powered by